Etický kodex
franšízového systému GEPARD REALITNÍ SPOLEČNOST

Preambule

GEPARD realitní společnost přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí majitelé franšíz, realitní makléři, zaměstnanci franšíz, členové statutárních orgánů franšízantů, zaměstnanci franšízora, členové statutárních orgánů franšízora, spolupracující osoby franšízora, spolupracující osoby franšíz – dále jen Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti. Jejich povinností je plnit všechna ustanovení a jednat v souladu s nimi. GEPARD realitní společnost řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobrého obchodního jména, důvěryhodnost, prestiž, kvalitně a profesionálně poskytované služby.

Zastupování zájmů klienta

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se zavazují hájit zájmy svých klientů, prosazovat je při každé příležitosti a současně se chovat spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti jsou povinny vyhnout se všem formám chování, které mohou poškodit klienta, potenciálního klienta nebo dobré jméno společnosti GEPARD realitní společnosti, spolupracujících finančních institucí a ostatních partnerů GEPARD realitní společnosti. 

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se zavazují poskytovat profesionální služby všem klientům bez rozdílu jejich rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, fyzických a duševních omezení, vnějšího vzhledu, státní příslušnosti, nebo jiných odlišností.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se zavazují poskytovat služby na úrovni určené společností GEPARD realitní společnosti. Zároveň nebudou poskytovat žádné konzultace či služby mimo jejich profesionální kompetence.

Informace klientů považuje společnost GEPARD realitní společnost za důvěrné. 

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti jsou povinny zajistit ochranu osobních údajů klientů a dalších účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se zavazují, že se budou pravidelně účastnit školení a kurzů zvyšování kvalifikace, že budou aktivně získávat aktuální informace v oblastech, které mají vliv na sféru předmětu podnikání a cílevědomě zvyšovat svoji profesionální úroveň.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se zavazují nepřijímat úplatky ani je sami neposkytovat, a to v jakékoli formě a z jakéhokoliv důvodu.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se zavazují řídit se platnou legislativou (zejména občanským zákoníkem, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem o ochraně spotřebitele), interními pokyny GEPARD realitní společnosti.

Průhlednost v postupu nabídky

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti jsou povinny poskytovat přesné a pravdivé informace v jejich nabídce a prezentacích svých služeb. Zároveň nebudou lhát nebo uvádět klienty do omylu, budou se vyhýbat zveličování, vyvolání klamného dojmu a zatajení skutečností relevantních a významných pro vzájemnou spolupráci.
Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se v průběhu práce budou snažit vyhnout veškerým konfliktním situacím s jinými zprostředkovateli, nebudou kritizovat jejich pracovní normy a činnost, ani se nebudou pokoušet získat nespravedlivé převahy.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti nepoužijí při snaze realizovat obchod žádné jiné prostředky, které by byly v rozporu s obchodními metodami legitimně uznávanými společností GEPARD realitní společnost nebo platnou legislativou České republiky. Společnost GEPARD realitní společnost považuje jakékoli praktiky, které jsou v rozporu se základními etickými principy a dobrými mravy za nepřípustné. Činnosti, které společnost GEPARD realitní společnost a všechny její Spolupracující složky vykonávají, jsou v souladu s obecně platným právním řádem.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti přizpůsobí způsob nabízení produktů úrovni znalostí a zkušeností klienta. Zejména se vyvarují zneužití nezkušenosti nebo důvěřivosti klienta.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti nesmí využívat při nabídce a prodeji produktů motiv strachu nebo využívat neštěstí či takových závažných okolností, které mohou vést ke zhoršení úsudku klienta, stejně se vyvarují nátlaku a jednání s pozice síly.

Užívání ochranných známek

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti se aktivně a efektivně podílí na systematickém budování a podpoře značky GEPARD.

Spolupracující složky GEPARD realitní společnosti jsou povinny dodržovat pravidla jednotného stylu komunikace, používání loga a dalších prvků corporate identity, která jsou popsaná v Design manuálu společnosti.

 

V Praze dne 1. 10. 2020