Reklamační řád
obchodní sítě GEPARD REALITY

GEPARD REALITY a všechny její partnerské realitní kanceláře zapojené do franšízového systému GEPARD se zavázaly dodržovat a  řídit se Obchodním řádem a Etickým kodexem a vždy jednat v souladu se zákonem. Tato závazná pravidla slouží k eliminaci nekorektního jednání a předchází vzniku nespokojenosti klientů. Avšak nelze vyloučit výhrady a stížnosti klientů na postup při vyřizování jednotlivých obchodních případů, a proto GEPARD REALITY sestavila následný Reklamační  řád, který slouží k jednoznačnému pojmenování podmínek důležitých k řešení výhrad a reklamací v rámci poskytovaných realitních služeb.

Uplatnění reklamace

S reklamací se klient obrací na příslušnou realitní kancelář sítě GEPARD REALITY (dále “realitní kancelář“), se kterou vstoupil do obchodního vztahu. Všechny franšízové společnosti jsou vlastněny nezávisle a jako samostatné subjekty odpovídají za vyřízení reklamace. Klient reklamaci uplatňuje bezodkladně po zjištění nedostatků.

Předmět reklamace

Klient má právo reklamovat veškeré postupy realitní kanceláře, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou, chování makléře či domluvený způsob inzerce.

Podání reklamace

Reklamaci podává klient realitní kanceláři.
Forma podání:
    • osobní návštěva (doporučuje se předchozí ústní domluva)
    • v písemné formě

Příjemce reklamace je povinen klientovi potvrdit přijetí a seznámit ho se způsobem řešení a termínem odpovědi.
 

Obsah reklamace

Klient při podání reklamace uvádí své osobní údaje (jméno, příjmení), kontaktní spojení, způsob doručení odpovědi a předmět reklamace včetně posloupnosti vývoje obchodního případu.

Vyřízení reklamace

Všechna podání je realitní kancelář povinna prověřit a rozhodnout o jejich oprávněnosti nebo neoprávněnosti. Realitní kancelář, které se předmětná reklamace týká, je povinna do 48 hodin potvrdit přijetí reklamace. Všechny reklamace je povinna vyřídit nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejich průkazného doručení. Kopii rozhodnutí zaslat na info@gpre.cz. Reklamaci je realitní kancelář povinna vyřídit písemnou formou a odpověď doručit klientovi komunikačním kanálem, který si klient zvolí. U oprávněné reklamace je realitní kancelář povinna uvést všechny reklamované náležitosti do stavu vyhovujícímu klientovi. V případě, že byla klientovi způsobena újma, je realitní kancelář povinna újmu nahradit, například slevou z poskytovaných služeb. Realitní kancelář je povinna o reklamaci průběžně informovat centrálu GEPARD REALITY, až do jejího úplného vyřešení.

Náklady vynaložené na vyřízení reklamace

Veškeré náklady, které vzniknou realitní kanceláři při vyřizování klientovy oprávněné reklamace, jdou na vrub realitní kanceláře. V těchto případech není oprávněna realitní kancelář požadovat po klientovi, který reklamaci podal, žádné prostředky.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád GEPARD REALITY, je zveřejněn na všech prodejních místech (kancelářích) a na internetových stránkách www.gpre.cz.


Informace pro spotřebitele

Dojde-li mezi smluvními stranami (spotřebitelem a podnikatelem), které uzavřely smlouvu o realitním zprostředkování, ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá spotřebitel na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.