Jak na nájemní smlouvu?

Správné zhotovení nájemní smlouvy je nezbytným krokem k úspěšnému pronájmu nemovitosti. Proto je nutné, aby obsahovala veškeré podstatné náležitosti a aby s ní byly obě smluvní strany seznámeny. Co musí každá nájemní smlouva obsahovat a na co si dát při jejím sepisování pozor?

nájemní smlouva

Co by měla obsahovat nájemní smlouva?

Nájemní smlouva musí mít ze zákona písemnou podobu a měla by obsahovat níže uvedené informace. Předávací protokol není povinnou součástí nájemní smlouvy, nicméně je vhodné jej využít k zamezení možných budoucích sporů.

  1. Identifikace smluvních stran - jméno a příjmení nájemce a pronajímatele, adresy jejich trvalého bydliště a datum narození.
  2. Předmět nájmu – ideálně uvést údaje z katastru nemovitostí, chybět by nemělo číslo bytu, číslo popisné budovy, katastrální území, adresa nemovitosti, u bytu číslo podlaží a jeho umístění v budově, dispozice a jeho výměra, a pronajímané příslušenství.
  3. Doba trvání nájemního vztahu – na dobu určitou, nebo neurčitou. Nutno uvést také výpovědní lhůtu. Ta běžně začíná prvním dnem v následujícím měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně. Výpověď trvá tři měsíce. Smluvní strany se mohou dohodnout na kratší době. Po skončení nájemního vztahu je nutné sepsat předávací protokol.
  4. Výše nájemného a způsob úhrady - výše nájemného včetně poplatků za služby spojených s užíváním bytu. Výčet služeb, způsob rozúčtování a splatnost nájemného. Součástí smlouvy může být sjednání vratné jistoty (kauce).
  5. Práva a povinnosti smluvních stran - nájemce je považován za slabší smluvní stranu. Nesmí být ujednáno nic, co by zkracovalo nájemcova práva, která jsou mu zákonem přiznaná.
  6. Zánik smlouvy a závěrečné ustanovení - podpis a datum, kdy smlouva nabývá platnosti.

Kdo zajišťuje nezbytné služby?

Ve smlouvě by mělo být vymezeno, jaké služby pro nájemce zajišťuje pronajímatel a jaké si zajistí nájemce sám. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že pronajímatel zajišťuje tzv. nezbytné služby. Mezi ně patří především dodávky vody, odvádění odpadních vod, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu či např. zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Nelze zkrátit nájemcova práva

Nájemce je dle občanského zákoníku považován za slabší smluvní stranu a jeho ochranu deklaruje hned v několika případech. Mimo jiné také tím, že si strany nemohou ujednat nic, co by zkracovalo nájemcova práva, která jsou mu zákonem přiznaná. Může se jednat o podnikání či práci z domu, chov zvířat, podnájem části bytu nebo např. výpověď nájmu na dobu určitou.

Smluvní pokuta již není zakázaným ujednáním

S účinností od 1. 7. 2020 se do občanského zákoníku vrátila možnost sjednat si smluvní pokutu u nájmu bytu a domu. Pronajímatel může požadovat zaplacení smluvní pokuty za porušení jeho povinností, a to při dodržení omezení daných občanským zákoníkem. Jedná se o výslovný limit, kdy výše smluvní pokuty nesmí v součtu se slouženou kaucí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Dále platí, že smluvní pokuta rovněž nesmí být nepřiměřená.

 

prodej nemovitosti

Potřebujete pomoci s pronájmem nemovitosti?

Pokud řešíte pronájem nemovitosti, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s realitním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

*
*
*
fullname: phone: email: