Trvalé bydliště v nájmu a podnájmu. Je to možné?

Může si nájemce nahlásit trvalé bydliště v místě pobytu i bez souhlasu pronajímatele? Prastaré úsloví „Můj dům, můj hrad“ hovoří ve prospěch majitele nemovitosti. Ve skutečnosti však o možnosti zřízení trvalého bydliště pronajímatel vůbec nerozhoduje. A jak je to s podnájmem? Jsou podmínky stejné? Co vše je zapotřebí ke změně trvalého bydliště?

Nájem nebo podnájem

Trvalé bydliště v nájmu i bez souhlasu majitele

Dle zákona o evidenci obyvatel je při ohlášení změny místa trvalého pobytu nutné:

  • vyplnit přihlašovací lístek,
  • prokázat totožnost občanským průkazem a
  • doložit vlastnictví nemovitosti či oprávnění k jejímu užívání.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že pro nahlášení trvalého pobytu v nájemním bytě není nutný souhlas majitele. Pokud by se rozhodl takové ustanovení majitel nemovitosti zanést do nájemní smlouvy, bylo by automaticky neplatné. Zároveň také platí, že z adresy trvalého pobytu nevyplývají žádná práva nebo povinnosti, ať už k dané nemovitosti či k jejímu vlastníkovi.

Jak změnit trvalé bydliště?

Pokud potřebujete provést změnu svého trvalého bydliště, v prvé řadě byste měli zamířit na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu. Tou může být obecní úřad, případně úřad městské části, městského obvodu či magistrát města. Budete potřebovat platný občanský průkaz, vyplníte „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte poplatek 50 Kč. Bude vám ustřižen rožek občanského průkazu a vydáno „Potvrzení o změně trvalého pobytu“ s novou adresou.

Čím doložit změnu trvalého bydliště?

Připravte se na to, že změnu trvalého bydliště budete muset něčím doložit. V případě, že je žadatel o změnu bydliště zároveň majitelem nemovitosti, stačí doložit výpis z katastru. Nájemce se bude prokazovat dokumentem, který jej opravňuje k užívání bytu. Tím bude nájemní smlouva.

Zrušení trvalého pobytu ze strany pronajímatele

Pronajímatel má ze zákona možnost vznést návrh na zrušení trvalého bydliště v případě, že nájemní vztah zanikl, nájemce již objekt k bydlení nevyužívá a sám si trvalé bydliště z této adresy neodhlásil. Majitel musí doložit, že užívací právo nájemce k bytu již zaniklo, tedy že uplynula doba nájmu nebo nájem zanikl na základě výpovědi.

Trvalý pobyt v podnájmu bez souhlasu majitele?

Pokud si bude chtít podnájemník zřídit trvalé bydliště v bytě, který užívá, bude k tomu vždy nutný souhlas majitele nemovitosti. V případě souhlasu vlastníka nemovitosti bude podnájemník při změně trvalého pobytu dokládat kromě smlouvy o podnájmu ještě úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého bydliště.

Trvalý pobyt na obecním úřadě

Trvalý pobyt je možné mít přihlášený i na úřadu obce s rozšířenou působností. Nemůžete tak učinit sám nájemce, protože trvalý pobyt na úřad může přihlásit pouze oprávněný majitel nemovitosti v případě, kdy nájemce ztratí právo užívat danou nemovitost a trvalé bydliště si nepřihlásí na jinou adresu.

prodej nemovitosti

Potřebujete pomoci s pronájmem nemovitosti?

Pokud řešíte pronájem nemovitosti, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s realitním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

*
*
*
fname: email: lname: phone: